کوروش بزرگ


روز جهانی کوروش بزرگ کرامی باد

فردا 7 آبان ، روز جهانی کوروش بزرگ نام گذاری شده است

این روز یعنی هفتم آبانماه  به عنوان یک روز بزرگ و ارزشمند در سراسر جهان شناخته شده  و مراسم مختلفی برای یادبود این ابر انسان صلح گستر برگزار می شود.

 با وجودی که کوروش کبیر ، متعلق به ایرانیان است و جزو لاینفک تاریخ ایرانیان، متاسفانه در کشور ما حرفی از این مسئله به میان نمی آید و در شبکه های تلویزیونی کوچکترین برنامه ای در بزرگداشت این مرد بزرگ ساخته و پخش نمی شود.

ما مردم این سرزمین نیز ناسپاسی خود را بطور کامل بچا اورده و این روز را بوطر کامل از حافظه تاریخی خود پاک نموده ایم آرامگاه کوروش بزرگ به خرابه ای بیشتر شبیه است تا به مقبره اولین و بزرگترین امپراطور جهان

روز جهانی کوروش کبیر ، نه بر ما که بر جهانیان مبارک باد