فوق العاده زیبا

سخت است برای کسی که اتش گرفته توضیح بدهی که نباید بدود.

دنیا ،به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت،

پس شایسته ی آرزوهایت باش. 

چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود و

چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود

هر فردی بهترین هم که باشد ، اگر زمانی که باید باشد ،

نباشد همان بهتر که نباشد...

هرگز منتظر فردای خیالی نباش،

سهمت را از شادیهای زندگی، همین امروز بگیر...

 زندگی پانتومیم است، حرف دلت را به زبان آوری باخته ای...

سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمیکند...

به هر کس نیکی کنی او را ساخته ای،

و به هر کس بدی کنی به او باخته ای،

پس بیا بسازیم و نبازیم...