فوق العاده زیبا

سخت است برای کسی که اتش گرفته توضیح بدهی که نباید بدود.

دنیا ،به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت،

پس شایسته ی آرزوهایت باش. 

چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود و

چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود

هر فردی بهترین هم که باشد ، اگر زمانی که باید باشد ،

نباشد همان بهتر که نباشد...